• Home
 • Privacy Statement

Privacy statement Cleijsen BV | 72802

Algemeen


Cleijsen B.V. is gevestigd te Schijf en houdt kantoor te Oudenbosch aan de Oudlandweg nummer 2


Cleijsen B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegd informatieplicht aan de betrokkene(n), wiens persoonsgegevens Cleijsen B.V. verwerkt.


Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Cleijsen B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren, overeenkomsten te sluiten, en om persoonlijk met u als betrokkene(n) te kunnen communiceren.


Doelverwerking persoonsgegevens


Cleijsen B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het doen van aanbiedingen en sluiten van overeenkomsten met cliënten;
 • het communiceren met cliënten;
 • marketing- en communicatieactiviteiten;
 • werving en selectie;
 • het zenden en innen van facturen.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt


Cleijsen B.V, verwerkt de navolgende (soort of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening of die door betrokkene(n) vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • persoonsgegevens van klanten en relaties;
 • contactgegevens van de klant of dienst wettelijke vertegenwoordiger(s), zoals voornaam/voornamen, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, kopie geldig identiteitsbewijs of uittreksel Handelsregister;
 • gegevens met betrekking tot een offerte, aanbieding of andere gegevens zoals van medewerkers of klanten;
 • gegevens met betrekking tot de berekening of vastlegging van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • persoonsgegevens bij het invullen van een contactformulier op de website of het aanmelden voor een nieuwsbrief of activiteit van Cleijsen B.V., zoals naam en emailadres en een eventueel daaraan gekoppeld cookiesbericht in verband met Google Analytics. Persoonsgegevens die door middel van cookies op onze website zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van diensten en voor analytische doeleinden.

De hiervoor bedoelde persoonsgegevens verwerkt Cleijsen B,V. omdat deze door u als betrokkene(n) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan haar kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Grondslagverwerking persoonsgegevens


Cleijsen B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden, zoals bedoeld in artikel 6 AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.


Delen van persoonsgegevens met derden


Cleijsen B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen, voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan Cleijsen B.V, persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Cleijsen B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van AVG. Door Cleijsen B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere ) verwerking van die persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van AVG.


Beveiliging persoonsgegevens


Cleijsen B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Cleijsen B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Cleijsen B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens


Cleijsen B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hierna genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkene(n)

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Cleijsen B.V. aan uw verzoek als betrokkene(n) geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Blijf op de hoogte!

Bekijk onze nieuwspagina deze staat vol met interessante ontwikkelingen en de laatste nieuwtjes.
U vindt er ook filmpjes van onze 5S producten.

Bekijk het nieuws